*
`
[an error occurred while processing this directive]
Сигурни кујнски решенија за сите нас преку
производите на Grass (адверторијал)Солопром секогаш се стреми во надополнување и освежување на својата понуда на материјали кои се во тренд и механизми и оков за ентериери од докажани ұреедкви и сп висок рејтипг вؾ сPољата бранша. Еден од тие брендови е Grass од Австрија – компаија која ве՜е 60 Уодини ја одрЖувѰ Ӂвојата репутаија и униатен иментиђбђ во својата Pндустриска Qан:а.$Се сметP за пЀоизводител од врна класа на разновиден техничк оков и мехнизми. Нвните шарви и итеP за фиоки се употребувани од проминصнтни с2ӂӁки брендовԸ кԾи се баваъ со поизводство на небел.

<`r />


|span styl%="color:#73a533; font-size15px">
DWD XP – КȻасична фиока со современа мехника
/strong>

Извонредните работни карактеристики на лизгачите и елегантниот дизајн на страниците се соединуваат да создадат сеопфатен систем за фиоки со највисок квалитет за разни ентериерни решенија.
Лизгачите на овој систем се опремени со механизам за меко затварање кој ќе продолжи со беспрекорна работа и при целосна оптовареност (40кг.). Во вакви услови регистриран е циклус од 100,000 отварања/затварања.

Страниците на DWD XP се во бела боја и имаат длабочина од 90мм, но со страничните правоаголни реилинзи длабочината на фиоката може да ја зголемите на 186 и 214мм, а со употреба на специјалниот панел може да изработите и внатрешна фиока.